Magazín Cyklostrategie.cz

Produkty a služby na internete

Účtovníctvo Bratislava a mzdy

Bude sa to zdať zrejme mierne úzkoprofilové a až moc orientované na jeden región, no tento článok sme sa rozhodli venovať slovnému spojeniu účtovníctvo Bratislava. Je evidentné, že po prečítaní niekoľkých nasledujúcich riadkov nebudete vedieť účtovať, avšak ak hľadáte akýsi úvod do účtovníctva v Bratislave, veríme, že vám týmto otvoríme dvere do danej oblasti. Zásadným predmetom účtovníctva v Bratislave je prezentovanie stavu a všetkých zmien stavu majetku, záväzkov, výnosov, nákladov, vlastného imania a výsledku hospodárenia. Veľmi dôležité je, aby všetky skutočnosti tvoriace predmet účtovníctva boli zobrazené v tom období, s ktorým sú v časovom a vecnom súvise. Účtovným obdobím sa v tomto smere rozumie kalendárny rok. 

Účtovníctvo Bratislava a v čom tkvie jeho podstata?

Účtovníctvo Bratislava pre živnostníkov
Účtovníctvo pre firmy v Bratislave

Účtovníctvo v Bratislave má niekoľko základných funkcií, pričom jednou z nich je dokumentačná, keďže eviduje majetok a záväzky. Pod informačnou funkciou si môžeme predstaviť predovšetkým fakt, že je nenahraditeľným zdrojom údajov pre vlastníkov, manažérov, dodávateľov, finančných veriteľov či štát. Kontrolná funkcia je tá, že vďaka účtovníctvu v Bratislave môžu kompetentné osoby hodnotiť hospodárenie a rentabilitu. Na ňu následne nadväzuje rozhodovacia funkcia, pretože účtovníctvo poskytuje základ pre prijímanie rozhodnutí. Pokiaľ sa pozrieme na právny základ účtovníctva, tak je daný najmä zákonmi a vyhláškami. V obchodnom zákonníku pod číslom 513/91 Zb môžeme nájsť nariadenie, že podnikatelia sú povinný viesť účtovníctvo v rozsahu a spôsobe, ktorý vymedzuje príslušný Zákon o účtovníctve 563/91 Zb. Ak sa ďalej pozrieme na spôsoby účtovania, zistíme, že v praxi sa stretávame s tromi typmi. Prvým je účtovanie príjmov a výdavkov, pričom zisk sa vyčísli ako rozdiel týchto množín. Ďalším typom je jednoduché účtovníctvo, ktoré je vedené zo strany fyzických osôb podnikateľov, inými slovami živnostníkov. V rámci neho sa eviduje majetok, záväzky, hospodárske operácie a zisk, ktorý sa vyčísľuje porovnaním vlastného imania na začiatku a konci účtovného obdobia. No a dostávame sa k tretiemu typu, ktorým je podvojné účtovníctvo. Jeho predmetom sú všetky skutočnosti týkajúce sa hospodárenia podnikateľského subjektu. Tie sa zaznamenávajú chronologickým spôsobom do denníka a systematicky do účtovnej knihy. Podvojné účtovníctva vedú napríklad spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti.  

Pre viac informácií kliknite na internetovú stránku https://www.easystart.sk/.